Biuro Rozwoju Gdańska

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 maja 2016 r. do 2 czerwca 2016 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9:00 do 15:00


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
  (uchwała Nr LVII/1333/15 RMG z dnia 25.09.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący teren węzła integracyjnego przy ulicy Kartuskiej oraz obszar zlokalizowany przy ulicy Struga do ulicy Łostowickiej o powierzchni ok. 4,47 ha.

 2. Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno
  (uchwała Nr LV/1879/06 RMG z dnia 28.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 13,67 ha, ograniczony: od północy – ulicą Toruńską; od wschodu – wschodnim nabrzeżem rzeki Nowa Motława; od południa – ulicą Grodza Kamienna; od zachodu – ulicami Dolna Brama, Pod Zrębem, i zachodnim nabrzeżem rzeki Motława.

 3. Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
  (uchwała Nr XVI/401/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,69, ograniczony: od północy i północnego zachodu – terenem Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”; od północnego wschodu – aleją Hallera; od południowego zachodu – aleją Zwycięstwa; od wschodu – ulicą Konarskiego oraz granicą geodezyjną rozdzielającą nieruchomości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 4. Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
  (uchwała Nr XXIX/584/12 RMG z dnia 30.08.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni 3,6 ha, ograniczony ulicami Stary Rynek Oliwski i Cystersów wraz z przylegającym do niego odcinkiem ulicy Opackiej.

 5. VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
  (uchwała Nr XIV/375/15 RMG z dnia 24.09.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni 0,52 ha, ograniczony: od północy – terenami zabudowy wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór; od wschodu – terenami zieleni nieurządzonej; od południa – granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od zachodu – ciągiem pieszym.

 6. Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
  (uchwała Nr XII/290/15 RMG z dnia 25.06.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 23,7 ha, ograniczony: od północy – aleją Armii Krajowej; od zachodu – ulicami M. Kołodzieja i Piotrkowską; od południa – rezerwą tzw. Nowej Warszawskiej; od południowego wschodu – ulicami Warszawską i Kielecką.

 7. Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej
  (uchwała Nr LVIII/1418/14 RMG z dnia 30.10.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniana uchwałą Nr XIII/338/15 RMG z dnia 27.08.2015 r.)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 33,3 ha, ograniczony: od północy – aleją Armii Krajowej; od wschodu – ulicą Jabłoniową; od południa – ulicą Jabłoniową i rowem S-1 granicą osiedla mieszkaniowego „Leszczynowe”; od zachodu – terenami niezabudowanymi łącznie z planowaną rezerwą pod ulicę tzw. Nową Leszczynową do wysokości wiaduktu w ciągu ulicy Leszczynowej.

 8. Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
  (uchwała Nr LVIII/1415/14 RMG z dnia 30.10.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 55 ha, ograniczony: od zachodu – Obwodnicą Trójmiasta; od północy – trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz terenami obsługującymi przystanek PKM Kiełpinek; od wschodu – granicą między działkami ulic Tanecznej i Sympatycznej; od południa – ulicami Kartuską, Północną, Szczęśliwą i węzłem Karczemki.

 9. Klukowo rejon ulicy Radarowej
  (uchwała Nr VIII/163/15 RMG z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 36 ha położony w rejonie ulic Telewizyjnej, Radarowej i Radiowej.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl. Ze względu na wielkość plików, zalecamy wcześniejsze pobranie ich (kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybraniem "Zapisz element docelowy jako...") i otwieranie z dysku komputera użytkownika.

Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 564 KB
Rysunek projektu planu 3.7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 11.3 MB
Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 789 KB
Rysunek projektu planu 7.7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 19.2 MB
Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 338 KB
Rysunek projektu planu 1.4 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 7.4 MB
Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 447 KB
Rysunek projektu planu 4.1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 44.6 MB
VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 405 KB
Rysunek projektu planu 1.8 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 10.1 MB
Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 472 KB
Rysunek projektu planu 5.5 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 4.8 MB
Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 854 KB
Rysunek projektu planu 8.4 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 9.4 MB
Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 682 KB
Rysunek projektu planu 5.6 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15.5 MB
Klukowo rejon ulicy Radarowej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 584 KB
Rysunek projektu planu 5,2 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 20 MB

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planuDzieńGodzina
Kiełpinek w rejonie przystanku PKM 04-05-2016 17:00
Klukowo rejon ulicy Radarowej 05-05-2016 17:00
VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego 09-05-2016 17:00
Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga 10-05-2016 17:00
Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej 12-05-2016 17:00
Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego 16-05-2016 17:00
Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno 17-05-2016 17:00
Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II 18-05-2016 17:00
Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej 19-05-2016 17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.