Biuro Rozwoju Gdańska

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9:00 do 15:00


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
  (uchwała Nr XIV/376/15 RMG z dnia 24.09.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni 5,5 ha, ograniczony: od północy – północną granicą ulicy Kołobrzeskiej; od zachodu – zachodnią granicą Alei Grunwaldzkiej; od południa – północną granicą działki nr 296/3 obręb 14; od wschodu – linią kolejową PKP/SKM.

 2. Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
  (uchwała Nr V/32/15 RMG z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar położony w Pasie Nadmorskim, na północ od Parku Zdrojowego i ulicy Jelitkowskiej.

 3. Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
  (uchwała Nr IX/191/15 RMG z dnia 30.04.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 16,6 ha, położony pomiędzy węzłem Elbląska, a węzłem Błonia, na zachód od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Miałki Szlak i Gdańskiego Kolejarza.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl. Ze względu na wielkość plików, zalecamy wcześniejsze pobranie ich (kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybraniem "Zapisz element docelowy jako...") i otwieranie z dysku komputera użytkownika.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 359 KB
Rysunek projektu planu 7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,4 MB
SLOW Wizualizacja koncepcji 187 KB
Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 304 KB
Rysunek projektu planu 2,1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,1 MB
Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 521 KB
Rysunek projektu planu 3,7 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 15,8 MB

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planuDzieńGodzina
Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 05-07-2016 17:00
Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak 19-07-2016 17:00
Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej 27-07-2016 17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 01.07..2016 r. – 29.07.2016 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 08 lipca br. Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.